Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY predávajúceho – spoločnosti Hound Design s.r.o., so sídlom Gelnická 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 055 708, DIČ: 2120586325, IČ DPH: SK2120586325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 12256/B (ďalej tieto Všeobecné obchodné podmienky len ako „VOP“)   Informačná povinnosť predávajúceho v zmysle § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:  Obchodné meno: Hound Design s.r.o Sídlo: Gelnická 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača IČO: 51 055 708 Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12256/B DIČ: 2120586325 IČ DPH: SK2120586325 adresa elektronickej pošty:   info@hound.sk telefónne číslo: +421 903 910 591   Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27    Odbor výkonu dozoru  tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104  fax č.: 02/ 58272 170  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi  
 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie zakúpenie tovaru kupujúcim od predávajúceho na webovej stránke www.hound.sk  (event. po dohode s predávajúcim emailovou objednávkou). 
  2. Zmluvné strany si môžu dohodnúť ustanovenia odchylne od týchto VOP a musia tak urobiť výslovne v uzatváranej kúpnej zmluve. V takomto prípade budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. 
  3. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
  4. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
  5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  7. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá si ponúkaný tovar objednala zaslaním e-mailu a e-mailom alebo potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas s VOP.
  8. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná emailom.
  9. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku zaslaním e-mailu, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom. Následne pošle kupujúcemu informácie k platbe.
  10. Produktom sa rozumejú vôdzky, obojky, šatky pre psov.
 
 • OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
 • Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada celej kúpnej ceny a poštovného (poštovné sa neuhrádza v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho) je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol pripravený na odoslanie.
 • Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim. 
 • V prípade objednávky v zmysle bodu 2.3. tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Faktúra bude odoslaná elektronicky. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty nasledovne: 
 • vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorazovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 40 EUR v prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ;
 • vo výške podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov platných ku dňu omeškania s úhradou objednávky, ak je kupujúci v postavení spotrebiteľa.
 
 • KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY
 
   1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na webovej stránke predávajúceho. Kúpna cena konkrétneho produktu je uvedená nezameniteľne pri každom produkte. V prípade objednávky v zmysle čl. 2. bod 2.3 týchto VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom.
   2. Kupujúci majú nárok využiť zľavové kódy, resp. kupóny, ktoré im poskytnú zľavu zo základnej ceny tovarov. Zľavové kódy, resp. kupóny je potrebné uviesť zadaním kľúčového slova v objednávke priamo v internetovom obchode.
   3. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
   4. Informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, pričom ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“. 
   5. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Súčasťou ceny nákladov vyčíslených na stránke nie je poistenie zásielky. V prípade, ak má kupujúci záujem o poistenie zásielky, je potrebné toto dojednať s predávajúcim individuálne. 
 
 • Kupujúci má možnosť dobrovoľne zaokrúhliť konečnú cenu objednávky na vyššiu sumu v prospech predávajúceho, čím podporí aktivity predávajúceho.
 
   1. Elektronická platba je realizovaná prostredníctvom Paypal (platba cez virtuálny POS terminál spoločnosti PayPal platobnou kartou alebo prostredníctvom vlastného účtu Paypal). Kupujúci môže zaplatiť platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvedie svoje osobné údaje a potvrdí druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby príp. iné informácie okrem údajov o karte). Následne po kliknutí na tlačidlo „Uhradiť“ bude kupujúci presmerovaný na internetovú stránku Paypal, na ktorej v chránenom prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a dátum expirácie karty) a potvrdí sumu v EUR, prípadne na platbu využije finančné prostriedky na svojom Paypal účte. V prípade korektného platobného postupu a zadania správnych údajov dostane následne notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Rovnako bude informovaný, ak platba bola neúspešná. Vtedy je potrebné vykonať platbu znova, inak objednávka nebude vybavená. 
   2. Základným platidlom je mena euro.
 
 • Možnosti platby a ich spoplatnenie: 
 
 1. Dobierkou 1 euro.
 2. Bankovým prevodom bezplatne. 
 3. Online platobnou kartou  bezplatne.
 
 • DODANIE PRODUKTOV
 
   1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
   2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je do 10 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalších 10 pracovných dní, ktoré budú oznámené e-mailom.
   3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní, dohodnúť sa na ďalšom postupe alebo mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
   4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
   5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
   6. Dodanie produktu je uskutočnené aj jeho odovzdaním kupujúcemu na ním určenom mieste, resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
   7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom prevzatia produktu na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. 
   8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho alebo doručovateľa. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho alebo doručovateľ povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho alebo doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto VOP uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 
 
 • Účtovný doklad bude štandardne doručený elektronicky, ak kupujúci nepožiada o jeho doručenie v tlačenej forme. 
 
 • PREVZATIE PRODUKTU
 
 • Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 • Ak kupujúci neprevezme tovar na mieste dodania a dohodnutom časovom rozsahu dodania, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie. Výška poplatku za uskladnenie sa odvíja od dĺžky uskladnenia a ceny tovaru a je nasledovná:
 
    1. Suma vo výške 1,00 Eur za uskladnenie tovaru do ceny 50,- Eur v trvaní 1 kalendárny deň a viacej; 
    2. Suma vo výške 1,50 Eur za uskladnenie tovaru v cene a nad cenu 50,- Eur v trvaní 1 kalendárny deň a viacej;  
    3. Suma vo výške 2,00 Eur za uskladnenie tovaru v cene a nad cenu 100,- Eur v trvaní 1 kalendárnych dní a viacej; 
    4. Suma vo výške 2,00 Eur za uskladnenie tovaru do ceny 50,- Eur v trvaní 7 kalendárnych dní a viacej;  
    5. Suma vo výške 2,50 Eur za uskladnenie tovaru v cene a nad cenu 50,- Eur v trvaní 7 kalendárnych dní a viacej; 
    6. Suma vo výške 3,00 Eur za uskladnenie tovaru v cene a nad cenu 100,- Eur v trvaní 7 kalendárnych dní a viacej;
    7. Za každých ďalších ukončených 7 kalendárnych dní bude účtovaný rovnaký ďalší poplatok ako za prvý a každý ďalší deň až do 7 dní uskladnenia. 
   1. Predávajúci nemusí v individuálnych situáciách účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Zváži pritom okolnosti a dôvody kupujúceho, ktoré boli príčinou neprevzatia tovaru, ak mu takéto kupujúci oznámi. 
 
 • V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar na mieste dodania a v dohodnutom časovom rozsahu dodania, predávajúci vyzve kupujúceho na opätovné doručenie tovaru v mieste určenom kupujúcom. Predávajúci oznámi kupujúcemu informáciu o časovom rozsahu doručenia tovaru. V prípade takéhoto opätovného doručenia tovaru zapríčineného kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť náklady za prvé bezplatné ako aj za opakované doručenie tovaru. 
 
  1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 5.2. tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.
  2. Vlastníctvo k produktu prechádza na kupujúceho momentom uhradenia kúpnej ceny. Ak si kupujúci neprevezme produkt v dohodnutom mieste dodania a kúpna cena už bola uhradená, má predávajúci k tomuto produktu povinnosti uschovávateľa. 
  3. V prípade, ak si kupujúci v odbernej lehote neprevezme zásielku, ktorá bola doručovaná do miesta dodania určeného kupujúcim, pričom bol kupujúcim vybraný spôsob platby na dobierku, zásielka sa vráti ako nedoručená predávajúcemu. Okamihom márneho uplynutia odbernej lehoty kúpna zmluva zaniká pre nesplnenie zmluvy (nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť kúpnu cenu). Ak má kupujúci záujem o opätovné doručenie takéhoto tovaru, môže si ho opätovne objednať niektorým zo spôsobov, ktoré ponúka predávajúci. 
 
 • PREPRAVNÉ
 
 • PREPRAVNÉ NÁKLADY PREDÁVAJÚCEHO NIE SÚ ZAHRNUTÉ V KÚPNEJ CENE PRODUKTU. Tieto budú vyčíslené vo faktúre alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Cena prepravných nákladov je tiež uvedená na webovej stránke predávajúceho. Cena dopravy bude prirátaná v nasledovnej výške podľa preferencie kupujúceho, ceny sú uvádzané s DPH:
  Kuriér Slovak Parcel Service 
 • Doručenie na Slovensku pri platbe prevodom: 4,90 eura.
 • Doručenie na Slovensku pri platbe kartou: 4,90 eura.
 • Doručenie na Slovensku s dobierkou (bez poplatku za dobierku): 4,90 eura.
Kuriér In Time – Česká republika
 • Doručenie v Čechách pri platbe prevodom: 6 eura.
 • Doručenie v Čechách pri platbe kartou:                                                           6 Eur
 • Doručenie v Čechách pri platbe na dobierku 6 eura.
 • Ostatné krajiny po dohode kupujúceho a predávajúceho.
  Slovenská pošta
 • Doručenie na Slovensku pri platbe prevodom:  poštovné a balné 3,99 eura.
 • Doručenie na Slovensku pri platbe kartou:  poštovné a balné 3,99 eura.
 • Cena poštovného zahŕňa aj balné a manipulačný poplatok.
 • Ostatné krajiny pod dohode kupujúceho a predávajúceho.
Pozn. Doručovanie Slovenskou poštou iba na vyžiadanie klienta Možnosti platby a ich spoplatnenie: 
 1. Dobierkou 1 euro.
 2. Bankovým prevodom bezplatne. 
 3. Online platobnou kartou  bezplatne.
  BEZPLATNÉ POŠTOVNÉ:
 • Bezplatné poštovné je možné uplatniť len pri voľbe dopravy kuriérom a to v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho; bezplatné poštovné sa aplikuje len pri doručení v Slovenskej republike. 
 
 • ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY
  UPOZORNENIE:  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM NIE JE podľa § 7 ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho pre predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, možné MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY SA VZŤAHUJE LEN NA KUPUJÚCICH, KTORÍ MAJÚ POSTAVENIE SPOTREBITEĽA V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PREDPISOV  
 • V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku”) 
  MÁ KUPUJÚCI PRÁVO OD TAKTO UZAVRETEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU DO 14 KALENDÁRNYCH DNÍ ODO DŇA PREVZATIA TOVARU ALEBO OD UZAVRETIA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY, PRIČOM JE NEVYHNUTNÉ, ABY BOL V UVEDENEJ LEHOTE DORUČENÝ LIST O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCEMU. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
  1. Odstúpenie a zakúpený tovar zasielajte na adresu: Hound Design s.r.o., Gelnická 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača. 
  2. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
  3. Kupujúci – spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.). 
  4. V zmysle § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
Tovar by mal kupujúci – spotrebiteľ v zmysle predchádzajúcej vety vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane ochranného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
   1. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom – spotrebiteľovi vyžadované predloženie občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predávajúci z dokladu totožnosti len skontroluje údaje, doklad za týmto účelom nebude skenovaný ani kopírovaný. 
 
 • OKREM PRÍPADOV, KEDY JE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VÝSLOVNE DOJEDNANÉ, NEMÔŽE KUPUJÚCI – SPOTREBITEĽ ODSTÚPIŤ OD ZMLÚV, PREDMETOM KTORÝCH JE:
 
    1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
    2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
    3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
    5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
    7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
    8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
    9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
    10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
    11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
    12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
 • Ak sa rozhodne kupujúci – spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým odstúpením od kúpnej zmluvy, s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kupujúceho alebo s uvedením, či suma bude vyplatená bezhotovostným prevodom alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. 
 
   1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
   2. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
   3. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
   4. Kupujúci – podnikateľský subjekt môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti  písomne (e-mailom) upovedomiť predávajúceho na e-mailovú adresu obchod@postoj.sk. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.
   5. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci – podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 7.13 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.
   6. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
 
 • Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
  adresa: Hound Design s. r. o. Gelnická 1, 831 06, Bratislava, Slovensko telefónne číslo: +421 903 910 591 email: info@hound.sk    
 • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
 
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok, ktorý je s ohľadom na práva kupujúceho a lepšiu prehľadnosť uvedený v samostatnom dokumente. 
  Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho – spoločnosti Hound Design s. r. o.    Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 01.09.2019.   Verzia dokumentu: VOP-01/2019