Zásady ochrany súkromia a osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV Týmito zásadami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb, a to prostredníctvom internetovej stránky hound.sk. Spoločnosť Hound Design s.r.o., so sídlom Gelnická 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 055 708, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 122256/B (ďalej len „Hound Design“), spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ. Získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Vaše osobné údaje spracúvame výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý sme ich zhromaždili. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov uvádzame nižšie. Spoločnosť Hound Design zodpovedá za bezpečnosť Vašich osobných údajov. Za tým účelom uplatňujeme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti. Aké informácie o Vás zhromaždujeme a spracúvame? Spracúvame všetky údaje, ktoré nám poskytnete v procese registrácie a pri vytváraní Vášho účtu na internetovej stránke hound.sk. Ďalej spracúvame všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vytváraní objednávky tovaru. Bez ich poskytnutia totiž nemôžeme platne uzavrieť zmluvu a nebude ju možné ani riadne splniť, t.j. zabezpečiť doručenie objednaného tovaru. Prenos osobných údajov V súčasnosti neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín. Príjemcovia osobných údajov Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnostiam, ktoré ich pre nás spracúvajú v postavení sprostredkovateľa, podľa našich pokynov a v súlade s príslušnou legislatívou, a to najmä za účelom splnenia našich zákonných povinností alebo za účelom plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli:
  • Slovak Parcel Service, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217  (spoločnosť, ktorá zabezpečuje doručenie objednaného tovaru)
  • Google LLC (Google Analytics) – spoločnosť, ktorú využívame na analýzu návštevnosti na našej internetovej stránke
  • a v neposlednom rade osoby, ktoré pre nás zabezpečujú rôzne služby, ako napr. vedenie účtovníctva, či správa objednávok a faktúr.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Vaše osobné údaje spracúvame na účely opísané v týcho zásadách, a to na základe aspoň jedného z nasledovných právnych základov: Plnenie zmluvy Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby spočívajúce v dodaní Vami vybraného tovaru za Vami zvolených podmienok dodania. Poskytnutie údajov je teda nevyhnutnou požiadavkou na splnenie nášho záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú s nami vytvorením objednávky uzatvárate. Oprávnené záujmy Podľa Nariadenia možno osobné údaje spracúvať už aj na sledovanie našich oprávnených záujmov. Takéto spracúvanie uskutočňujeme na nasledovné účely:
  • poskytovanie a zdokonaľovanie služieb podľa Vašich potrieb a preferencií;
  • sledovanie aktivít užívateľa pre pochopenie, ako sú naše služby využívané a ako môžu byť zlepšované.
Splnenie zákonnej povinnosti Vaše údaje môžeme spracúvať aj v prípade, ak to bude potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, poskytnutie informácii na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov). Doba uchovávania osobných údajov Vaše osobné údaje budeme spracúvať najviac dovtedy, kým to bude potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú. Vaše práva Ako dotknutá osoba máte právo požiadať nás o:
  • prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,
  • opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo doplnenie neúplných osobných údajov,
  • vymazanie Vašich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali a spracúvali;
  • obmedzenie spracúvania, a to najmä vtedy, ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne, spracúvanie je protizákonné alebo pominul účel spracúvania osobných údajov;
  • prenosnosť osobných údajov, t.j. máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na základe sledovania našich oprávnených záujmov. Ak by ste mali pocit, že porušujeme Vaše práva, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pri poskytovaní osobných údajov sa zaväzujete poskytnúť nám údaje správne a aktuálne. Tieto zásady ochrany súkromia a osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke hound.sk. Spoločnosť Hound Design si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto zásad ochrany súkromia a osobných údajov.